Podstawowymi rodzajami kosztów są.:

1. Koszty inwestycyjne.

2. Koszty eksploatacyjne.

Koszty inwestycyjne powstają przy budowie obiektu od chwili rozpoczęcia projektowania do chwili oddania go do użytkowania.

Na koszty inwestycyjne składają się między innymi.:

1.1. Koszty inwestycyjne wykonania projektu K i pr;

1.2. Koszty inwestycyjne nabycia K i n;

1.3. Koszty inwestycyjne zainstalowania K i i;

1.4. Koszty inwestycyjne dodatkowe K i d - takie jak koszty transportu, uruchomienia. ekspertyz, napraw i nieprzewidziane koszty.

Całkowite koszty inwestycyjne.:

K i = K i pr + K i n + K i i + K i d

Koszty eksploatacyjne ponosi się przy użytkowaniu danego urządzenia stale.

Na koszty eksploatacyjne składają się między innymi.:

1.1. Koszty eksploatacyjne (odpisy) akumulacji K e ak;

1.2. Koszty eksploatacyjne amortyzacji urządzeń K e am;

1.3. Koszty eksploatacyjne ruchowe K e r;

1.4. Koszty eksploatacyjne obsługi K e ob;

1.5. Koszty eksploatacyjne remontów K e rem;

1.6. Koszty eksploatacyjne strat energii elektrycznej K e en;

Całkowite koszty inwestycyjne.:

K e = K e ak + K e am + K e r + e ob + K e rem + K e en

Koszty eksploatacyjne ponosi się przy użytkowaniu danego urządzenia stale.

Czas użytkowania elementów systemu elektroenergetycznego w latach

Elementy systemu elektroenergetycznego                                                                                    Planowany okres użytkowania.                        
Stacje GPZ 40
Linie napowietrzne i kablowe 110 kV 40
Stacje słupowe SN / nn 35
Linie kablowe i napowietrzne SN 35
Linie napowietrzne nn wraz z przyłączami  35
Linie kablowe nn wraz z przyłączami i złączami 38
Rozdzielnie SN w GPZ i RS oraz złącza SN 35
Rozdzielnia wbudowana w stacji Sn / nn 35

Czas użytkowania wyposażenia stacji elektroenergetycznych w latach

Elementy stacji elektroenergetycznej Planowany okres użytkowania.           
Infrastruktura (budynki, konstrukcje wysokie, fundamenty, drogi, ogrodzenia itp.) 60-80
Przewody i izolacja 30-50
Wyłączniki i odłączniki  30-40
Transformatory i autotransformatory, przesuwniki fazowe, dławiki kompensacyjne. 40-60
Przekładniki pomiarowe 30-40
Zabezpieczenia i układy sterownia w wykonaniu mikroprocesorowym 15-20